Архів новин
2019
Червень
ПнВтСрЧтПтСбНд
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Положення про Кіровоградську обласну тристоронню соціально-економічну раду

 

Затверджено

на засіданні обласної тристоронньої

соціально-економічної ради

03 квітня  2012 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КІРОВОГРАДСЬКУ ОБЛАСНУ ТРИСТОРОННЮ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ РАДУ

 

1. Обласна тристороння соціально-економічна рада (далі – Рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється Кіровоградською обласною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін для ведення соціального діалогу в області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу на території;

підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій обласній державній адміністрації, обласній раді з питань формування та реалізації в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених завдань:

5.1 вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає обласній державній адміністрації або обласній раді рекомендації щодо його оптимізації;

5.2. інформує обласну державну адміністрацію, обласну раду та Національну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій в області та надає пропозиції щодо його удосконалення;

5.3 налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин у регіоні;

5.4 бере участь у формуванні місцевого бюджету на відповідний рік, надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

5.5 організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

5.6 бере участь у розробленні обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин;

5.7 на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації обласній державній адміністрації та обласній раді щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній адміністративно-територіальній одиниці; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими;

5.8 погоджує проекти нормативно-правових актів, що приймаються обласною державною адміністрацією та обласною радою та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу;

5.9 розробляє пропозиції щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяє укладенню колективних договорів;

5.10 сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території області;

5.11 організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на регіональному рівні;

5.12 затверджує регламент та плани роботи Ради.

6. Територіальна рада має право:

6.1 звертатися до обласної державної адміністрації та обласної ради з пропозиціями, схваленими її рішенням;

6.2 делегувати своїх представників для участі в обговоренні обласною державною адміністрації та обласною радою, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

6.3 запрошувати до участі у засіданнях Ради представників районів і міст області;

6.4 одержувати від обласної державної адміністрації та обласної ради, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

6.5 проводити консультації із обласною державною адміністрацією та обласною радою стосовно питань, пов’язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку області;

6.6 звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні;

6.7 створювати експертні, робочі комісії та групи для вироблення та узгодження відповідних рішень Ради, підготовки пропозицій та рекомендацій обласній державній адміністрації та обласній раді з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

6.8 здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу обласного рівня (по 11 представників від кожної сторони) і об'єднує 33 члени, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

11 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об’єднаннями, які мають обласний статус;

11 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, які мають обласний статус;

11 членів сторони обласної державної адміністрації, які призначаються розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

Питання формування персонального складу Ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін Ради самостійно. Такі порядки є невід'ємними додатками до регламенту Ради.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність Ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік, почергово від представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації голови Ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом до регламенту Ради.

9.Співголова Ради:

9.1 організовує та координує діяльність відповідної сторони;

9.2 здійснює представництво відповідної сторони у Раді та за дорученням сторони - поза нею;

9.3 вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради;

9.4 формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради;

9.5 скликає засідання відповідної сторони Ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

9.6 узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін Ради;

9.7 забезпечує інформування членів Ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради та в період між ними.

10. Члени Ради:

10.1 беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради;

10.2 вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

10.3 представляють відповідну сторону або Раду при обговоренні в обласній державній адміністрації та обласній раді, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за дорученням Ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

10.4 беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області та підготовки відповідних узгоджених рішень;

10.5 інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться щокварталу згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.

Позачергове засідання Ради скликається на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова Ради або співголова Ради за дорученням голови.

Рішення Ради оформляються протоколом (у разі необхідності – у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується головою Ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем Ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду обласною державною адміністрацією та обласною радою, яким вони адресовані, за участю делегованих членів Ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням Ради можуть утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, які розглядаються Радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях Ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності Ради обласною державною адміністрацією створюється секретаріат. До складу секретаріату входять: секретар, який призначається рішенням голови обласної державної адміністрації та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок та виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється обласною державною адміністрацією.

Згідно із домовленістю сторін, матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціювала.

14. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень Ради, її діяльності у період між засіданнями, визначається регламентом, який затверджується Радою.

15. Обласна тристороння соціально-економічна рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

__________________________________

 

Останнє оновлення (Вівторок, 11 березня 2014, 12:58)